HRM diensten

Bibliotheken zoeken naar nieuwe wegen of zitten midden in een transitieproces. Op weg naar toekomstbestendigheid. De werknemers zijn in dit proces het belangrijkste kapitaal van de Bibliotheek. Hiervoor is de inrichting, verbetering en juiste ondersteuning van uw Human Resource Management (HRM) van groot belang. BiblioConsult wilt u daarbij op professionele wijze ondersteunen. Voor de bepaling van de gewenste situatie maken wij gebruik van uw doelstellingen en behoeften, maar ook de gewenste identiteit zal gedefinieerd worden. Samen met u zal de beschrijving van de gewenste medewerker worden uitgewerkt. Op basis hiervan zal uw integrale HRM-beleid op strategisch en tactisch niveau worden opgesteld. Het geformuleerde en vastgestelde beleid is de basis voor het inrichten en op elkaar afstemmen van de deelterreinen personeelsbeheer, personeelszorg en personeelsontwikkeling.

De adviseurs van BiblioConsult adviseren en ondersteunen u vanuit bovenstaande benadering en zorgen voor de juiste vorm en inhoud op de velden:

  1. personeelsbeheer,
  2. personeelszorg en
  3. personeelsontwikkeling.

Onder personeelsbeheer verstaan wij alle noodzakelijke activiteiten die met het aanstellen van personeel relevant zijn. We kunnen hier denken aan het benoemen, belonen en afvloeien van personeel, maar ook het in stand houden van organisatiestructuren waarbinnen werknemers werkzaam zijn.

Bij personeelszorg brengen wij alle activiteiten onder die onder andere gericht zijn op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer. Bij personeelszorg is de doelstelling de werknemer optimaal inzetbaar te houden voor zijn of haar functie of voor werk in het algemeen.

Personeelsontwikkeling heeft betrekking op de ontplooiing van de werknemer. Doel is dat de medewerker optimaal functioneert op zijn of haar plaats binnen de organisatie. Maar tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsbehoefte en loopbaanwensen van de werknemer.

Wilt meer weten klik dan hier voor het stellen van uw vraag of het maken van een afspraak.