Haal meer leden en maatschappelijk rendement met BoekStart

Geschreven op: 31-08-2016

BoekStart is een door de bibliotheek geleverd programma dat het lezen met heel jonge kinderen (0-2 jaar) bevordert én ouders met jonge kinderen laat genieten van boeken. Kinderen die al vroeg in aanraking komen met boeken hebben een grote woordenschat en daarmee straks een voorsprong op school en hebben er hun hele leven plezier van. Hiermee is BoekStart een belangrijk instrument waarmee de laaggeletterdheid structureel wordt teruggedrongen.

Om de maatschappelijke doelstelling daadwerkelijk te realiseren moeten bibliotheken streven om 100% van de aangeschreven ouders het boekstartkoffertje te overhandigen. Dit is nu nog niet het geval. Uit landelijke cijfers van de website boekstart.nl blijkt dat circa 30% van de aangeschreven ouders het boekstartkoffertje daadwerkelijk komt ophalen.

Dienstverlening BiblioConsult.

De dienstverlening bestaat uit 4 onderdelen.

  1. Onderzocht wordt wat de bekendheid is van het koffertje, of men het koffertje heeft opgehaald, het gebruik, de waardering en het effect van BoekStart. Aanvullend wordt gevraagd naar een aantal achtergrondkenmerken van de respondenten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een online vragenlijst. Deze vragenlijst wordt verzonden naar ouders die een uitnodiging hebben gehad en vermeld staan op de lijst van de gemeente.

Door het laten invullen van deze vragenlijst komt informatie beschikbaar over:

  • Ouders die het Boekstartkoffertje hebben opgehaald. Helder wordt wat het persoonlijk en maatschappelijk effect is van het gebruik van het koffertje.
  • Ouders die het Boekstartkoffertje niet hebben opgehaald. Bij de ouders die het Boekstartkoffertje niet hebben opgehaald wordt aanvullend gevraagd naar de redenen hiervoor.

     

  1. Onderzocht wordt of het proces van gegevensverzameling waterdicht is. Zijn de overzichten met namen volledig? Zijn alle geborenen op de lijst terecht gekomen? Zijn de rechthebbenden allemaal aangeschreven? Zijn de naw-gegevens (inclusief emailadres) volledig?Dit is van belang om te werken aan een effectief en efficiënt proces van benaderen van nieuwe BoekStartouders.

     

  2. Onderzocht wordt waarom de ouders van de nieuwgeborenen geen gebruik hebben gemaakt van de uitnodiging een koffertje op te halen en de onder 1. genoemde vragenlijst in te vullen. Dit vindt plaats door het inzetten van een medewerker van BiblioConsult en medewerkers / vrijwilligers van de bibliotheek. Op basis van de adressenlijst gaan de mensen de wijk in en bezoeken de ouders van de pasgeborenen.

Aan de ouders wordt gevraagd mee te werken aan het onderzoek door middel van een interview. Tijdens het interview komt aan bod de toegevoegde waarde van het in contact brengen van het kind met lezen. Tijdens het interview wordt in beeld gebracht de sociale achtergrond van de geïnterviewde, de reden(en) waarom er geen gebruik is gemaakt van de uitnodiging om een koffertje te halen. Tevens wordt gevraagd waarmee de geïnterviewde wel overgehaald kan worden de bibliotheek te bezoeken.

Tevens wordt er een boekstartkoffertje aangeboden en wordt de baby alsnog ingeschreven als lid van de bibliotheek.

  1. Advies over proces en werkwijze om het bereik van 100% van de ouders van nieuwgeborenen  als doel te kunnen stellen.

Klik hier voor meer informatie of het maken van een afspraak.