Seminar Toekomstbestendige Bibliotheken door Maatschappelijke Waarde 19 januari 2017

Geschreven op: 11-11-2016

 

Het nieuwe jaar biedt nieuwe kansen
Het nieuwe jaar kan starten met nieuwe inzichten.
In ieder geval gaan wij door met het delen van kennis via onze seminars.
Bezoek ons seminar Toekomstbestendige Bibliotheken door Maatschappelijke Waarde op
19 januari 2017.
U heeft dus nog 6 dagen om uzelf op te geven.

Onze dagvoorzitter Jos Debeij zal u op deze dag begroten en zorgen voor inspiratie.

 

Datum: Donderdag 19 januari 2017
Plaats: Bibliotheek Eemland te Amersfoort
Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Achtergrond

Toekomstbestendigheid is op dit moment een term waarmee wordt aangegeven dat naar deze situatie gestreefd wordt. Maar waar hebben we het nu concreet over? Heeft iedereen hetzelfde beeld ten aanzien van de toekomstbestendige situatie en over hoe we daar komen en wat daarvoor nodig is?
 
Binnen de visie van BiblioConsult is een toekomstbestendige bibliotheek een publieke organisatie die werkt in een omgeving met marktprikkels en publieke doelen. De publieke doelen worden als maatschappelijke prestatie-indicatoren vastgelegd en overeengekomen met de lokale samenwerkingspartners, waaronder de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om een gedegen aanpak.
 
Een onderdeel van de toekomstbestendigheid is volgens BiblioConsult het aan kunnen tonen van de maatschappelijke winst die de organisatie maakt. In de huidige periode waarin bibliotheken worden geconfronteerd met bezuinigingen en vragen over het bestaansrecht is het voor u als maatschappelijk ondernemer van belang dat u dit aan kunt geven. Pas dan wordt een gesprek met uw opdrachtgever echt zinvol en gaat het over de inhoud en niet alleen over de euro’s.
Want zolang we niet weten wat iets oplevert, is de prijs altijd te hoog.

Doel van de bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is om u vanuit een brede kijk op de toekomst van maatschappij en bibliotheek een beeld te schetsen over wat toekomstbestendigheid is en wat nodig is om de transitie te kunnen inzetten. Op basis van een concrete inbreng vanuit het onderwijs zal dit beeld nog concreter worden.
 
Gezamenlijk zullen we vragen beantwoorden als: welke criteria liggen nog meer aan de definiëring van toekomstbestendigheid ten grondslag? Op welke wijze kunnen we meten in welke fase van ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie de bibliotheek nu staat? Welke doelstellingen zijn geformuleerd en welke strategie wordt gevolgd? Welke interventies zijn nodig voor de volgende organisatorische stappen?
 
Tijdens dit seminar geven wij u ook een beeld over hoe maatschappelijke waarden gemeten worden en wat het beeld is en de verwachtingen zijn van de maatschappelijke prestaties van klanten, (potentiële) samenwerkingspartners en de politiek. Uiteen wordt gezet welke bijdrage de maatschappelijke waardebepaling levert bij de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie. 
 
Dit alles en meer kunt u verwachten tijdens ons seminar.
 
Doelgroepen voor de bijeenkomst
Deze bijeenkomst is bedoeld voor directeuren Bibliotheek, managers Bibliotheek, marketingmedewerkers, medewerkers communicatie en pr, beleidsmedewerkers gemeenten en directeuren van cultuurbedrijven.
 
Programma

10.00 uur    Inloop met koffie/thee

10.30 uur    Welkom door Jos Debeij (KB), dagvoorzitter

10.35 uur    De bibliotheek en maatschappij van de toekomst

door Jos Debeij, hoofd stafafdeling Koninklijke Bibliotheek (KB)

Jos gaat uitgebreid in op maatschappelijke trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor openbare bibliotheken. Hij gaat in op de meer en minder relevante thema’s en wat deze betekenen voor de toekomstbestendige bibliotheek.

11.15 uur     Het meten van toekomstbestendigheid en maatschappelijke waarde

door Math Göbbels, senior onderzoeker/adviseur BiblioConsult

Math gaat in op de begrip toekomstbestendigheid en laat aan de hand van bestaand onderzoek zien hoe hierbij de maatschappelijke waarde van bibliotheken gemeten kan worden. Tevens laat hij u kennismaken met een nieuw onderzoeksinstrument om de toekomstbestendigheid van de bibliotheek mee in kaart te brengen. Math laat zien welke criteria voor toekomstbestendigheid gebruikt worden en waarom.

11.45 uur    Toekomstbestendigheid in de praktijk van een bibliotheek

door Mariet Wolterbeek, directeur de Bibliotheek Z-O-U-T

Mariet laat zien op welke wijze haar bibliotheek werkt aan de toekomstbestendigheid van haar organisatie. Mariet laat tevens zien op welke wijze de resultaten van onderzoek naar het maatschappelijk effect geleid heeft tot een duurzame relatie met subsidiërende gemeenten.

12.15 uur    Lunch

13.00 uur    Maatschappelijke impactsturing bij gemeentes

door Erika Spil, zelfstandig adviseur en voormalig wethouder binnen het Sociaal Domein

Erika geeft haar visie op de manier waarop gemeentes omgaan met het sturen op maatschappelijke impact. Op prikkelende wijze laat zij zien dat er nog een wereld te winnen is, ook bij culturele en maatschappelijke instellingen die door gemeenten worden gesubsidieerd. Zij geeft daarbij aan op welke wijze een maatschappelijke effectmeting kan bijdragen aan een gezamenlijk traject van bibliotheek en gemeente om te werken aan toekomstbestendigheid.

13.45 uur    Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

door Hein Leemans, zelfstandig onderzoeker Bureau Leemans en docent onderzoek Avans+ en Hogeschool Rotterdam.

In deze presentatie wordt een visie gegeven op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Samen met u gaat Hein op zoek naar relevante gegevens in deze monitor. Naast een toelichting op de inhoud van de monitor wordt de praktische toepasbaarheid voor bibliotheken en gemeenten uitgewerkt.

14.15 uur    Toekomstproof onderwijs

door Carel Konings, rector Amadeus Lyceum Leidsche Rijn.

In deze presentatie benadert Carel Konings het begrip toekomstbestendigheid vanuit een onderwijsperspectief. Hij laat daarbij zien wat toekomstproof onderwijs is en hoe dit aantoonbaar bij kan dragen aan het burgerschap van middelbare scholieren. Tenslotte gaat hij in op de competenties die bij leraren nodig zijn om toekomstproof onderwijs te realiseren. 

15.00 uur    Aan de slag met toekomstbestendigheid

Onder leiding van dagvoorzitter Jos Debeij worden – samen met de sprekers en de aanwezigen in de zaal – de inzichten en ervaringen van de dag nader verdiept. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de resultaten van het eerder deze dag gehouden onderzoek naar toekomstbestendigheid van bibliotheken.

15.30 uur    Afsluiting en borrel

Inschrijving
U kunt zich inschrijven door op de link te klikken.
Voor uw deelname bent u een bedrag van € 395,- (excl. BTW) verschuldigd; u ontvangt hiervoor een factuur. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te komen, dan mag u een collega of een ander persoon laten komen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.